Види та напрямки НДР

За методологією та технікою виконання НДР поділяються на види:

Теоретичні дослідження, аналізи та узагальнення виконують для вивчення, поглиблення та розширення визначаючи методами математики, принципові можливості обраного напрямку шляхом аналізу або попередньо відомих або апріорі гіпотетично прийнятих закономірностей. В багатьох випадках аналізується експериментальні дані. На базі аналізу, системного підходу та узагальнень пропонуються гіпотези, нові теоретичні положення, формули і моделі.

Одним із яскравих прикладів вищесказаного є еволюція наукових гіпотез по розподілу контактних напружень по довжині осередку деформації. Луєг провів заміри напружень за допомогою п’єзоелектричної месдози, вмонтованої в валок. Експериментальні виміри напружень за допомогою трьох штифтових месдоз підтвердили гіпотезу про наявність в осередку деформації крім двох зон ковзання третьої - зони прилипання, яка розміщена поміж зонами відставання та випередження.

Експериментальні дослідження, які в свою чергу, поділяють на лабораторні, напівпромислові, промислові і комбіновані. Характерним прикладом оригінальних експериментальних досліджень на відносно не великих лабораторних станах був запропонований в 1937 р. Г.Т.Ван Ройеном і В.А. Бакофеном метод похилих точкових месдоз. В 1938р. незалежно від вище названих дослідників, О.П. Чекмарьов, В.П. Клименко і Л.Є. Каптуров в лабораторії ОМТ ДМеті запропонували конструкцію і провели прямі експериментальні виміри по розділу напружень тертя на контактній поверхні метал-валок в осередку деформації в процесі прокатки.

Крім подібних задач наукового характеру лабораторними дослідженнями отримують дані по макро- і мікроструктурі, властивостям (міцності та пластичності), технологічності та змінюванні якості сталей і сплавів при деформації тим чи іншим способом ОМТ. Так, приклад, випробування зразків металів і сплавів на пластометрі дозволили розробити достовірну модель визначення опору метала деформації для гарячої ОМТ за методом базової границі текучості і термомеханічних коефіцієнтів.За достатньої потужності лабораторних установок експериментальні дослідження спрямовані на вдосконалення окремих параметрів і навіть розробку нових технологічних процесів, технологічного інструмента і конструкцій технологічних агрегатів. За цих умов використанням поетапних методів, наприклад за схемою:

- створення математичної моделі, її апробація, уточнення та вдосконалення;

- перевірка та адаптація математичних закономірностей на напів промисловій моделі прокатного стана, преса, волочильної установки і т.п.;

- розробка плану апробації експериментально отриманих параметричних, технологічних та інших закономірностей на діючих промислових агрегатах і технологічних лініях;

- за необхідності розробка і видача завдання на проведення проектних робіт;

- виконання проекту;

- виготовлення та монтаж обладнання;

- пусково-налагоджувальні роботи;

- введення в експлуатацію.

З використанням такої ж послідовності з корекцією виконуються і комбіновані дослідження: НДР + ДКР (науково досліджувані + дослідно-інструкторська роботи).

Промислові дослідження виконуються безпосередньо в діючих металургійних цехах ОМТ, прокатних, ковальсько-пресових і волочильних. За методологією виконання промислові дослідження поділяють на пасивні і активні. Пасивні експерименти проводяться з метою збирання даних по технологічним параметрам та якості продукції, систематизація та статистична обробка даних. Прикладом пасивного експерименту є визначення кількості відсортування гарячих листів по дефекту «вкатана окалина» в залежності від вологості або температури атмосфери цеху.

Активний промисловий експеримент передбачає наперед заплановані змінювання технологічних параметрів. Прикладом активного експерименту є дослідження визначення кількості відсортування гарячекатаних листів по дефекту «вкатана окалина» в залежності від параметрів роботи установок гідравлічної руйнації, збивання та змиву окалини: тиску води, відстані поміж соплами і поверхнею штаби, швидкістю прокатки, температури.

Таким чином більшість експериментальних досліджень наукового спрямування виконуються в лабораторіях, а прикладного характеру – на напівпромислових і промислових агрегатах. Слід також зазначити, що деякі експериментальні дослідження можливо виконувати тільки на діючих промислових агрегатах. Наприклад, вивчення зносостійкості та закономірностей спрацювання валків, можливо достовірно дослідити тільки на конкретному прокатному стані в умовах його промислової експлуатації.


9540209537654697.html
9540266034423280.html
    PR.RU™