ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Відтворення – постійне відновлення, безперервне повторення процесу виробництва.

Просте відтворення — це відновлення процесу суспільного виробництва з року в рік у незмінних масштабах.

Розширене відтворення економіки — це відтворення суспіль­ного виробництва в зростаючих розмірах.

Су­спільний продукт являє собою всю суму матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу (як правило, за рік).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) являє собою сукупну вар­тість кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному періоді на території країни, незалежно від національної належності підприємств.

Валовий національний продукт (ВНП) характеризує сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, ство­рених за певний період вітчизняними підприємствами в країні і за її межами.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) — це ВВП, зменшений на величину амортизаційних відрахувань.

Національний дохід — це сукупний дохід в економіці, який отримують власники факторів виробництва: праці, капіталу, землі і підприємницького хисту. Національний дохід — це чистий внутрішній продукт, зменшений на величину податків на бізнес.

Національне багатство - це сукупність створених і накопичених у країні працею всього суспіль­ства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, майстерності, творчого обдарування населення, які призначені для розширеного відтворення і досягнення основної мети сус­пільства.

ЗАВДАННЯ:

1 Скласти конспект за питаннями плану.

2 Підготуватися до обговорення таких питань:

- дайте зіставну характеристику показників ВВП та ВНП?

- розкрийте взаємозв’язок номінального і реального ВВП через дефлятор.

3 Підготувати реферат на тему:

- “Валовий внутрішній продукт та його відтворювальна структура”.

4 Виконати тестові завдання:

1 Сутність процесу суспільного відтворення полягає у:

а) раціональному використанні природних і людських ресурсів вироб­ництва на всіх етапах розвитку суспільства;

б) постійному зростанні добробуту населення;в) безперервному відновленні і повторенні суспільного виробництва, усіх елементів економічної системи в їхній взаємодії;

г) повному задоволенні зростаючих потреб людей, колективів і країни в цілому.

2 Важливішою фазою суспільного відтворення є:

а) виробництво;

б) розподіл;

в) обмін;

г) споживання.

3 Якщо повторення виробництва здійснюється у країні в кожному на­ступному циклі у все більших масштабах щодо кількості і якості ви­готовленого продукту, то має місце суспільне відтворення (тип):

а) просте;

б) звужене;

в) розширене;

г) усі відповіді правильні.

4 Об'єктивною причиною необхідності розширення суспільного від­творення є те, що:

а) весь час розвивається наука і техніка;

б) постійно зростають потреби людей;

в) обмежені ресурси виробництва;

г) бажання людей випереджують їх можливості.

5 Розширене відтворення економічних відносин як форми розвитку продук-тивних сил означає їх:

а) регулювання;

б) використання;

в) поновлення;

г) удосконалення.

6 Розподіл та обмін опосередковують зв'язок між:

а) виробництвом і споживанням;

б) продуктивними силами і виробничими відносинами;

в) науково-технічним прогресом і добробутом людей;

г) природою і суспільством.

7 Суспільний продукт (відповідно й економіка) за натуральним скла­дом поділяється на два великих підрозділи:

а) матеріальне і нематеріальне виробництво;

б) основне виробництво та інфраструктура;

в) засоби виробництва і предмети народного споживання;

г) продуктивні сили і виробничі відносини.

8 Матеріальною основою розширеного відтворення служить:

а) інтенсифікація виробництва;

б) науково-технічний прогрес;

в) нагромадження;

г) споживання.

Ключ: 1в; 2а,в; 3в; 4б; 5в; 6а; 7а; 8а.

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка рефератів;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

ВИКЛАДАЧ – Лісова М. А.


9537750665026183.html
9537890200314201.html
    PR.RU™