Завдання з розв’язанням

Розробіть два варіанти побудови системи часових тарифних ставок робітників машинобудівного підприємства виходячи з таких умов:

1) середньої заробітної плати працівників підприємства на момент укладення колективного договору (кінець звітного року) у розмірі: варіант 1 – 640 грн, варіант 2 – 480 грн;

2) оптимальної частки тарифу в середній заробітній платі працівників підприємства у розмірі 65 %;

3) застосування 6-ти розрядної тарифної сітки і середнього розряду робітників 3.0;

4) варіант 1 – нестійкого фінансового стану, що обумовлює вибір найбільш економічної тарифної сітки; варіант 2 – задовільного фінансового стану та дефіциту робітників 2-го і 3-го розрядів.

Довідково: 1. Місячний фонд робочого часу складає 170 годин.

2. Перевищення тарифної ставки робітників 1-го розряду над тарифною ставкою робітників найнижчої кваліфікації (кур’єр, гардеробник тощо) відповідно до галузевої угоди має складати 10 %.

3. Мінімальний розмір тарифної ставки робітників найнижчої кваліфікації відповідно до галузевої угоди складає 332 грн.

Розв’язання:

Варіант 1.

1. Оскільки умовами завдання визначено, що підприємство має нестійкий фінансовий стан, то необхідно, перш за все, вибрати найбільш економну тарифну сітку з числа представлених в табл. 1-4 (с. 13). Нею є тарифна сітка з прогресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів, яка наведена нижче:

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

2. Якщо середній розряд робітників складає 3,0, то йому відповідає тарифний коефіцієнт 1,29.

3. Заробітна плата, що приведена до місячної середньої заробітної плати робітників 1-го розряду, дорівнює 496,1 грн. .

4. Місячна тарифна ставка робітників 1-го розряду за умови, що частка тарифу дорівнює 65 %, складає 322,5 грн. .5. Перевіряємо, чи дотримується при цьому галузева гарантія розміру мінімальної тарифної ставки робітників 1-го розряду, яка за розрахунками складає 308 грн (280 грн ×1,1 = 308 грн).

Означена вище гарантія дотримується (розрахункова заводська місячна тарифна ставка – 322,5 грн. Є вищою за галузеву гарантію, яка складає 308 грн), тому при виконанні розрахунків часових тарифних ставок за основу береться місячна тарифна ставка робітників 1-го розряду у розмірі 322,5 грн.

6. Часова тарифна ставка робітника 1-го розряду складатиме 1,9 грн

.

7. Часові тарифні ставки за розрядами тарифної сітки наведені нижче:

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Часові тарифні ставки, грн 1,90 2,15 2,45 2,81 3,25 3,80

Варіант 2.

1. Оскільки умовами завдання визначено, що підприємство має задовільний фінансовий стан та дефіцит робітників 2-го і 3-го розрядів, то необхідно вибрати тарифну сітку, що стимулює подолання дефіциту робітників низької і середньої кваліфікації. Нею є тарифна сітка з регресивним абсолютним і відносним зростанням тарифних коефіцієнтів, яка наведена нижче.

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,26 0,23 0,20 0,17 0,14
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % 26,0 18,3 13,4 10,0 7,5

2. За середнього розряду робітників 3,0, значення тарифного коефіцієнту складає 1,49.

3. Заробітна плата, що переведена до місячної середньої плати робітників 1-го розряду, складає 322,1 грн .

4. Якщо частка тарифу запроектована у розмірі 65 %, то місячна тарифна ставка дорівнюватиме 209,4 грн ( ).

5. Перевірка на предмет дотримання галузевої гарантії розміру мінімальної тарифної ставки робітників 1-го розряду дає підстави для висновку, що остання не дотримується. Тому при виконанні розрахунків часових тарифних ставок за основу береться місячна тарифна ставка робітників 1-го розряду на рівні галузевої гарантії, а саме 308,0 грн.

6. Часова тарифна ставка робітника 1-го розряду складатиме 1,81 грн .

7. Часові тарифні ставки за розрядами тарифної сітки наведені нижче:

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
Часові тарифні ставки, грн 1,81 2,28 2,70 3,06 3,37 3,62

Завдання для самостійного вирішення

Завдання 1. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 3 грн 6 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану – 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану – 1,5 % від тарифного заробітку.

Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника п’ятого розряду.

Відповідь: 689,72 грн.

Завдання 2. Виробничий робітник промислового підприємства працює за відрядно-прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ставка робітника п’ятого розряду становить 24 грн 48 коп. За перевиконання виробничої норми праця робітника оплачується за розцінкою, збільшеною на 50 %.

Розрахувати загальну суму заробітку робітника п’ятого розряду, який у розрахунковому місяці виконав виробничу норму на 118 % і відпрацював 23 робочі зміни.

Відповідь: 605,98 грн.

Завдання 3. На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна система оплати праці. Робітник-відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 людино-годин і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 людино-годин, а розцінка – 89,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується у наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми – 10 %; за кожен відсоток перевиконання норм – 1,5 % від відрядного заробітку.

Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника-відрядника за місяць.

Відповідь: 540,78 грн.

Завдання 4. Обчислити загальну суму заробітної плати допоміжного робітника, який обслуговує основних робітників-відрядників, за розглянутих далі умов праці.

Установлена норма обслуговування допоміжних робітників складає 10 робітників-відрядників. Норма виробітку кожного основного робітника-відрядника становить 6 виробів за одну зміну тривалістю 8 год. За розрахунковий місяць виготовлено 1500 одиниць продукції. Тарифна ставка допоміжного робітника дорівнює 223 коп. за годину, відпрацьовано 23 зміни. Розмір премії за виконання виробничого завдання встановлено на рівні 25 % від тарифного заробітку.

Відповідь: 535,9 грн.

Завдання 5. Розрахувати місячний заробіток робітника за індивідуальної відрядної, відрядно-преміальної і відрядно-прогресивної системи оплати праці та дати їх порівняльну оцінку, якщо відомо:

1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 години, а погодинна тарифна ставка – 278 коп.

2) за місяць робітником основного виробництва виготовлено 610 одиниць продукції; з них прийнято контролером ВТК з першого подання 580 одиниць. Планове завдання робітника на місяць складає 500 виробів;

3) преміювання робітників за здачу продукції з першого подання здійснюється за спеціальною шкалою, яка наведена нижче:

Здача продукції контролерові ВТК з першого подання, % від обсягу виготовленої продукції 95-100 90-95 85-90
Розмір премії, % відрядного заробітку

4) за умови перевиконання планового завдання до 10 % тарифна розцінка зростає в 1,5 рази, а у разі більшого перевиконання – у 2 рази.

Відповідь: 678,32; 847,90; 772,84 грн.

Завдання 6. Визначити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з такої інформації. Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 460 грн за місяць. За нормальних умов господарювання спеціалісту нараховується премія, розмір якої становить 32 % від посадового окладу. У розрахунковому місяці спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, 2 дні перебував у відряджені та один день у відпустці без збереження заробітної плати.

Відповідь: 981,90 грн.


Глава 6

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Сутність, значення та класифікація витрат

6.2. Групування витрат за економічними елементами

6.3. Калькуляція собівартості продукції

6.4. Наближені методи розрахунку собівартості виробів

6.5. Напрями зниження собівартості продукції

Ключові поняття і терміни: витрати; собівартість продукції; прямі витрати; непрямі витрати; прості витрати; комплексні витрати; умовно-змінні витрати; умовно-постійні витрати; економічні елементи витрат; калькуляція собівартості продукції; параметричний метод розрахунку собівартості; метод кореляційного моделювання; метод структурної аналогії

Студент повинен вміти: визначати склад витрат при розробці, виробництві та експлуатації продукції машинобудування; складати калькуляцію собівартості на окремий виріб та його складові частини; визначати вплив інженерного рішення на собівартість продукції; розраховувати собівартість в умовах обмеженої інформації під час розробки виробів; виявляти можливі напрями та розробляти заходи зниження собівартості продукції9533207089117555.html
9533289713005985.html
    PR.RU™